MěV KSČM Český Těšín

MENU

Volby 2018 - volební program 18.09.2018 23:49Do PDF

Hlavní smysl volebního programu KSČM je myšlenka
JINÍ O VÁS –MY S VÁMI

Ucházíme se o vaše hlasy jako každé politické uskupení. Sami rozhodnete svým hlasem o směřování města po roce 2018. KSČM je subjekt, který trvale dodržuje principy demokracie, respektuje názory politických partnerů včetně opozice. Vyznáváme princip poměrného zastoupení vorgánech města, kultivované komunikace i s nositeli odlišných názorů. KSČM nabízí zkušenosti, vzdělání a elán svých členů a sympatizantů. Zastupitelé zvoleni za KSČM se vždy při svých hlasováních opírali o názory z diskusí s občany.

Oceňujeme výsledy uplynulých vedení města při budování:

 •     průmyslového zázemí pro zaměstnanost,
 •     sportovišť,
 •     podpory městské knihovny, Těšínského divadla, DDM, KaSS a Kina Central.

Nejsme spokojeni s :

 •     čistotou prostranství města,
 •     toleranci k nepřispůsobyvým,
 •     nerovnoměrným rozdělováním financí mezi instituce a organizace,
 •     péči o zeleň a kvalitu ovzduší,
 •     se zanedbaným okolím Těšínské přehrady,
 •     úrovni spolupráce města Český Těšín – Cieszyn,
 •     podmínkami pro život mladých vzdělaných lidí.

Naše město musí být přátelské pro všechny občany, kteří dodržují zákony a zásady slušného chování, zvláště k lidem práce, studentům a mladým rodinám. Naše město nesmí tolerovat, podporovat a vytvářet různé podmínky, aby se do města shlukovaly nepřizpůsobivé osoby z okolí, které jsou blízké kriminálnímu chování.

Vám, mladým lidem nabízíme dobrodružství hledání sociálně spravedlivé společnosti.

I. Hospodaření města:

Podpoříme:

 •     Vyvážený rozpočet města bez financování projektů, které dlouhodobě město zadluží.
 •     Vyrovnané financování rozvoje kvality života obyvatel v okrajových částech města, zlepšit vzhled a kvalitu obchodů a služeb ve Svibici, v Mostech, Koňákově, Dolním Žukově, Horním Žukově, Mistřovicích a Stanislavicích.
 •     Využití dotačních titulů k přednostnímu posílení péče o stávající majetek města, zvyšování zaměstnanosti a atraktivity města.
 •     Opatření krozvoji cestovního ruchu a zkvalitnění služeb jako možného nástroje podpory zaměstnanosti.
 •     Místní podniky, živnostníky a zemědělce pro lepší nabídku zaměstnanosti, výrobků a služeb pro občany.

Odmítáme:

 • Další rozprodej zbylého majetku města.

II. Bydlení, pořádek a bezpečnost ve městě:

Podpoříme:

 •     Výstavbu malometrážních bytů pro začínající mladé rodiny, seniory, občany města, kteří se dostali do tísně.
 •     Aktivity součinnosti České policie a městské policie k ochraně majetku občanů, majetku města, potírání zločinu a hazardu.
 •     Úsilí města o obnovu kulturních památek a bytového fondu.
 •     Zlepšení celkového pořádku ve městě, zejména na ulici Hlavní, Nádražní a
 •     Náměstí ČSA, aby přirozená centra města nebyly pro občany a návštěvníky odpudivým místem, ale staly se příjemnými místy pro tradiční odpolední večerní procházky občanů.
 •     Preventivní opatření vůči případným pohromám, jako jsou cyklické hrozby povodní, bleckout a nedostatku vody.
 •     Optimalizace systému parkování vozidel v centru a v okrajových částech města.

Odmítáme:

 •         Hazard ve městě v jakékoli formě.
 •         Toleranci povalování nepřizpůsobyvých občanů na veřejných prostranstvích.

III. Životní prostředí

Podpoříme:

 •     Opatření k ucelenému systému péče o životní prostředí, zejména ovzduší, dále rozšiřování a údržbu zeleně, které mají vliv na ovzduší, zadržování vody a zdraví populace.
 •     Hospodaření občanů na místních zemědělských plochách za účelem pěstování plodin a zachytávání dešťové vody.
 •     Budování alternativních zdrojů pro ohřev vody a výrobu energie.
 •     Systém informovanosti obyvatel o stavu ovzduší a doporučení omezení
 •     venkovních aktivit v době nejvyššího znečištění.
 •     Rozvoj systému separovaného sběru komunálního odpadu a další zpracování odpadu formou recyklace.
 •     Kropení ulic v letních měsících s cílem snížení prašností ve městě.

Odmítáme:

 • Kácení zdravých, vzrostlých stromů.
 • lhostejnost ke spalování odpadů s toxickými látkami v lokálních topeništíchrodinných domů.
 • Záběr další zemědělské a orné půdy pro výstavbu.

IV. Sociální a zdravotní péče

Podpoříme:

 • Rozvoj kvality služeb o zdraví obyvatel v Těšínské nemocnici, poliklinice a dalších zdravotnických zařízeních zejména zlepšení podmínek pro dětské lékaře a zubaře.
 •     Zkvalitňování komplexu sociálních služeb pro mladé rodiny a starší obyvatele města.
 •     Rozšíření státních předškolních zařízení pro děti od 1 do 3 let a dětí od 3 do 7 let (tj. jeslí a mateřských škol) v návaznosti na demgrafický vývoj ve městě.
 •     Opatření k sociální integraci osob ohrožených sociálním vyloučením, především zdravotně znevýhodněných a osamělé matky s malými dětmi.
 •     Myšlenku připravit zavedení bezplatného jízdného v MHD pro mládež do 18 let a pro seniory od 65/70 let.

Nepodpoříme:

 •     lhostejnost odpovědných institucí města k povalování a potulování nepřizpůsobivých osob.
 • Nerovnoměrné financování subjektů poskytujících služby občanům města.

V. Vzdělání, kultura, sport a mládež

Podpoříme:

 •     Systém vzdělávaní dětí a mládeže, jeho technickou a personální kvalitu.
 •     Systém celoživotního vzdělávání občanů.
 •     Větší dostupnost kultury pro mládež a seniory např. slevy a dotace na vybraná divadelní a filmová představení, výstavy apod.
 •     Inovativní formy mimoškolního vzdělávání.
 •     Činnosti městské knihovny, KaSS, Těšínského muzea, DDM, kina Central a
 •     Těšínského divadla pro kulturní vyžití, mimoškolní a zájmovou činnost obyvatel města.
 •     Změnu charakteru oslav Svátků tří bratří na propagaci historie, umění, tradic a sportu Český Těšín Cieszyn.
 •     Rozvoj sportu pro všechny generace a to s maximálním využitím
 •     vybudovaného zázemí a budování dalších podmínek pro sportování.
 •     Obnovení sportovního a rekreačního zázemí v lokalitě Těšínské přehrady.
 •     Reprezentaci našeho města sportovci především mladé generace.

Odmítáme:

 • Neuvážené čerpání finančních zdrojů z dotací EU a neúměrné zadlužení města.

 

K naplnění volebního programu využijeme síly získaných hlasů od vás – voličů a také potenciál Těšínské levice, aby se zvýraznila neformální spolupráce s městem Cieszyn.

VOLTE č. 5

Děkujeme za hlasy odevzdané pro kandidáty KSČM. KSČM Český Těšín
www.kscmct.cz

 

Celý volební program je ke stažení [ZDE]


Zpět

LOGIN Copyright © 2014
Přidejte si nás na facebooku
Reklama: